صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پیام های پژوهشی > پیام های پژوهشی 96 > پیام پژوهشی اسفند ماه 

فرم كاربست نتايج تحقيقات ( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران )

                                                                                                          بسمه تعالي

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان

معاونت تحقيقات و فناوري

اداره كاربست نتايج تحقيقات

 

 

عنوان طرح تحقيقاتي

فارسي : بررسی میزان استرس اکسیداتیو و سیتوکین ها در مایع فولیکولی زنان نازای مبتلا  به سندرم تخمدان پلی کیستیک

 

انگليسي:

The Study of Oxidative stress and Cytokines levels in follicular fluid of infertile women with polycystic ovary syndrome (PCOS)

 

مجري / مجريان: دکتر طیبه آرتیمانی

كليد واژه ها : اکسیداتیو استرس، التهاب، سیتوکین های التهابی، مایع فولیکولی، سندرم تخمدان پلی کیستیک

 

 

پژوهشگر گرامي

    نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر 1 ، پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر 2 و خبر پژوهشي را جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشوردركادر 3 مرقوم فرماييد.

 

كادر 1 :  مهم ترين يافته ها و پيام هاي پژوهش متناسب با گروه هاي مخاطب

رديف

گروه مخاطب *

پيام  پژوهش

1

متخصصین زنان

--آشنایی با عوامل موثر در پاتوژنز بیماری PCOS

--آگاهی از دلایل مولکولی ایجاد بیماری PCOS

--طراحی روشهای درمانی جدید بر اساس یافته های مطالعه حاضر

2

متخصصین داروسازی

--استفاده از یافته های این پژوهش در طراحی داروهایی که با کنترل و کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو از شکل گیری بیماری PCOS جلوگیری نماید

3

متخصصین بیولوژی تولید مثل

--طراحی پژوهشهای بعدی جهت روشن تر شدن پاتوفیزیو لوژی  سندرم تخمدان پلی کیستیک

-- پیش بینی افراد پر خطر و در نظر گرفتن روشها و تکنیکهایی که حداکثر نتایج مناسب لقاح آزمایشگاهی را در این بیماران بدست آورد

 

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران- مديران- سياست گذاران پژوهشی سیاستگذاران درمانی- پژوهشگران- بيماران-پرستاران-دانشجویان-دانشگاه و مراكز آموزشي- مراكز بهداشتي درماني مراكز صنعتي غذا و دارو و صنایع غذایی-صنایع داروسازی-مراكز توليدي ادارات و سازمان ها جامعه و عموم مردم ساير ( نام ببرید ) . مدیران، سیاست گذاران، عموم مردم، بیماران، مراکز صنعتی و غیره.

 

كادر2 :  پیشنهادات محقق برای نحوه کاربست نتایج تحقیق

رديف

محل بكارگيري نتايج تحقيق

 صنعت ، جامعه ، ساير( نام ببريد)

پيام  پژوهش

1

صنعت داروسازی

--استفاده از یافته های این پژوهش در طراحی داروهایی که با کنترل التهاب و استرس اکسیداتیوها از شکل گیری بیماری PCOS جلوگیری نماید

2

جامعه زنان ایرانی

--تعیین گروههای در خطر ابتلا به بیماری PCOS

--برنامه ریزی برای کاهش ریسک ابتلا به بیماری در گروه پرخطر

- استفاده از روشها و تکنیکهای مناسبتر لقاح آزمایشگاهی برای بدست آوردن نتایج بهتر


كادر3 :  خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشور

عنوان خبر:

میزان استرس اکسیداتیو و سیتوکین ها در مایع فولیکولی زنان نازای مبتلا  به سندرم تخمدان پلی کیستیک

این مطالعه به صورت یک مطالعه مورد شاهدی است که بر روی مایع فولیکولی بیماران نابارور صورت گرفته است.نمونه های مایع فولیکولی از 21 زن دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک و 21 خانم دارای فعالیت طبیعی تخمدان که جهت انجام تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم وارد سیکل درمان شده اند، گرفته شد. زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک  دارای غلظت بالاتری از TOS و MDA در مقایسه با گروه کنترل بودند. مقادیر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی TAC و گروههای تیول در زنان مبتلا به این بیماری کمتر از گروه کنترل بود. خانمهای بیمار همچنین دارای مقادیر بالاتری از سیتو کین های اینترلوکین 6، اینترلوکین 8 و فاکتور TNF-α در مقایسه با گروه کنترل بودند. غلظت اینترلوکین 10 نیز در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مفایسه با گروه کنترل پایین تر بود.

اطلاع یافتن از این اختلالات می تواند منجر به ایجاد بالقوه مداخلات جدید و روشهای درمانی نوین برای درمان زنان مبتلا به این بیماری گردد.

منبع:


آرتیمانی، طیبه  و همكاران. بررسی میزان استرس اکسیداتیو و سیتوکین ها در مایع فولیکولی زنان نازای مبتلا  به سندرم تخمدان پلی کیستیک [ طرح تحقيقاتي]. همدان: دانشگاه علوم پزشكي همدان، 1396

Artimani, T., et al. The Study of Oxidative stress and Cytokines levels in follicular fluid of infertile women with polycystic ovary syndrome (PCOS) [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of Medical Sciences, 2017.

 

 

براي تكميل كادر 3 ( تهيه خبر پژوهشي) مطابق نمونه زير اقدام نماييد.

نام پژوهشگر / مجري طرح :  دکتر طیبه آرتیمانی

کد طرح: 9504292406

تاریخ شروع و اتمام طرح:  1394-1396                       

آدرس الكترونيك: artimani@umsha.ac.ir

تصویر مرتبط برای نمایش در کنار خبر

 

فاکتورهای تاثیر گذار در ایجاد استرس اکسیداتیو و تاثیر آنها بر روی باروری زنان

خروج