صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > پیام های پژوهشی > پیام های پژوهشی 96 > پیام پژوهشی بهمن ماه 

                                                                         فرم كاربست نتايج تحقيقات( ويژه اعضاء هيات علمي و پژوهشگران )

                                                                                                                         بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان

معاونت تحقيقات و فناوري

اداره كاربست نتايج تحقيقات

 

 

عنوان طرح تحقيقاتي

فارسي : بررسی اثر آستازانتین بر پارامتر ها و کروماتین اسپرم موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین

 انگليسي:

The effects of Astaxanthin on sperm parameters and chromatin in streptozotocin-induced diabetic rat

 مجري / مجريان: دکتر مریم بهمن زاده ، دکتر زهره علیزاده

كليد واژه ها : آستازانتین، استرپتوزوتوسین، دیابت، اسپرم، کروماتین

 

 

پژوهشگر گرامي

    نظر به اهميت استفاده كاربردي از نتايج تحقيق ارزشمند شما مستدعي است گروه هاي مخاطب تحقيق و متناسب با آن پيام هاي كليدي پژوهش خود را در كادر 1 ، پيشنهاد چگونگي كاربست نتايج را در كادر 2 و خبر پژوهشي را جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشوردركادر 3 مرقوم فرماييد.

 

كادر 1 :  مهم ترين يافته ها و پيام هاي پژوهش متناسب با گروه هاي مخاطب

رديف

گروه مخاطب *

پيام  پژوهش

1

مراکز صنعتی و محققین

اثرات  مفید و آنتی اکسیدانی آستازنتین 

2

عموم مردم و بیماران(دیابتی)

اطلاع رسانی در ارتباط با اثرات سوء دیابت و همچنین اثر مفید آستازنتین بر عوارض تولید مثلی دیابت

 

*رسانه ها و مردم-متخصصان و پژوهشگران- مديران- سياست گذاران پژوهشی سیاستگذاران درمانی- پژوهشگران- بيماران-پرستاران-دانشجویان-دانشگاه و مراكز آموزشي- مراكز بهداشتي درماني مراكز صنعتي غذا و دارو و صنایع غذایی-صنایع داروسازی-مراكز توليدي ادارات و سازمان ها جامعه و عموم مردم ساير ( نام ببرید ) .


كادر2 :  پیشنهادات محقق برای نحوه کاربست نتایج تحقیق

رديف

محل بكارگيري نتايج تحقيق

 صنعت ، جامعه ، ساير( نام ببريد)

پيام  پژوهش

1

صنعت و محققین

بررسی  بیشتر اثرات  آنتی اکسیدانی آستازنتین و تلاش در جهت تولید نوع طبیعی آن

2

جامعه

مصرف آنتی اکسیدان های طبیعی  در جهت پیشگیری و درمان عوارض بیماری دیابت

كادر3 :  خبر پژوهشي جهت درج درپايگاه نتايج پژوهش هاي سلامت كشور

عنوان خبر:

اثر Astaxanthin بر پارامتر ها و کروماتین اسپرم موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

این پژوهش از نوع مطالعات علوم پايه و آزمایشگاهی است که به بررسی اثر آستازانتین بر عملکرد اسپرم در موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین می پردازد. تعداد 30 موش به سه گروه تقسیم شدند( 10 موش در هر گروه ).

تعداد، حیات و تحرک اسپرم ها، بطور معنی داری در گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل، کاهش یافت(P< 0.05). درمان موش های دیابتی با آستازانتین با عث افزایش درصد اسپرم های نرمال و زنده، در مقایسه با گروه دیابتی گردید (P< 0.05). درصد اسپرم های با کروماتین غیر طبیعی، در رنگ آمیزی تولوئيدن بلو و آکريدين اورنژ در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P< 0.05). میانگین درصد این اسپرم ها، در گروه دیابتی دریافت کننده آستازانتین، بطور معنی داری کاهش یافت(P< 0.05).

مطالعه حاضر نشان داد که آستازانتین، بطور نسبی می تواند باعث بهبودی حیات، مورفولوژی و ثبات DNA اسپرم گردد.

منبع:

 

Bahmanzadeh, M, Vahidinia, A, Mehdinejadiani, S, Shokri, S, alizadeh, Z .Dietary supplementation with astaxanthin may ameliorate Sperm parameters and DNA integrity in streptozotocin-induced diabetic rats. Clin Exp Reprod Med, 2016, Jun, 43(2):90-96    

 

 نام پژوهشگر / مجري طرح : دکتر مریم بهمن زاده ، دکتر زهره علیزاده

کد طرح: 9403121233                               

تاریخ شروع و اتمام طرح: 1393-1395                        

آدرس الكترونيك: bahmanzadeh12@yahoo.com

عوامل ایجاد کننده استرس اکسیداتیو بر اسپرم

 

 

خروج