صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > امکانات > امکانات آزمایشگاه آندرولوژی مرکز  

امکانات آزمایشگاه آندرولوژی مرکز تحقیقات آندومتر وآندومتریوزیس:

1-      CASA ( Computer Assisted Sperm Analysis )

2-      Sperm Viability Test

3-      Sperm Freezing

4-      Sperm Processing

5-      Sperm Parameters Assay

6-       TESE ( Testicular Sperm Extraction )

7-      PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)

خروج