صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > گروه سلول درمانی > اعضای گروه 

 

عنوان گروه

اعضا اصلي گروه پ‍‍ژوهشي

پايه علمي

پست الكترونيك

زنان

مهناز یاونگی

دانشيار

M_yavangui@yahoo.com

علوم تشریح مریم بهمن زاده استادیار

bahmanzadeh12@yahoo.com

علوم تشریح سارا سلیمانی اصل دانشیار

s.soleimaniasl@umsha.ac.ir

پزشکی مولکولی رضوان نجفی استادیار

najafi2535@gmail.com

علوم تشریح

زهره علیزاده

دانشیار

Alizadeh@umsha.ac.ir

 

عتوم تشریح

ایرج امیری

استاد تمام

Amiri44@yahoo.com

ارولوژی امیرعلی امیرزرگر استاد

amirzargar@umsha.ac.ir

علوم تشریح ذلیخا گلی پور چوشلی استادیار

Masoomeh_golipoor@yahoo.com


 

خروج