صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم
ساعت
صفحه اصلی > اعضاء > اعضاء مرکز > اعضاء وابسته 

عنوان گروه

اعضا وابسته گروه پژوهشي

   

پايه علمي

پست الكترونيك

علوم تشریح

مریم بهمن زاده

 

استادیار

m.bahmanzadeh@umsha.ac.ir

علوم تشریح مهدی رمضانی   استادیار m.ramezani@umsha.ac.ir

بیهوشی

پوران حاجیان

 

استادیار

hajian@umsha.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه مرضیه قربانی
    -

rozhinaghorbani@yahoo.com

علوم تشریح طیه آرتیمانی   استادیار

artimani@umsha.ac.ir

خروج